Oświadczenie co do statusu obywateli UE w UK

Środek nocy. Telefon. Jedna z moich przyjaciółek nie wytrzymuje i chce się podzielić tym, co akurat przeczytała na internecie. Ja tu jeszcze dobrze nie ochłonęłam po ogłoszeniu nowej Pani Premier Wielkiej Brytanii, a ta mi tu wyskakuje z nastepnym ‚newsem,’ że niby Polacy w UK nie muszą się niczym martwić.

Za długo żyję w tym kraju, żeby uwierzyć, że w dniu wyboru następczyni Camerona, osoby bardzo naciskającej na zredukowanie liczby imigrantów w UK, brytyjski MSW wydaje oświadczenie, że „nic się nie stało” i nikt nas stąd nie wygoni po ich Brexicie. Toteż na wpół śpiąca wchodzę na stronę rządową i… już kawy nie potrzebuję, by się rozbudzić.

Na pierwszy rzut oka, owszem, wydaje się, że rząd brytyjski uspokaja imigrację z krajów UE o ich statusie po Brexicie. Ale czy na pewno? Poniżej tłumaczenie tekstu, który w całości (w wersji oryginalnej) znajduje się tutaj.

There has been no change to the rights and status of EU nationals in the UK, and UK nationals in the EU, as a result of the referendum.

The decision about when to trigger Article 50 and start the formal process of leaving the EU will be for the new Prime Minister. The UK remains a member of the EU throughout this process, and until Article 50 negotiations have concluded.

„Nie nastąpiła żadna zmiana w prawach i statusie obywateli UE w UK, ani obywateli UK w EU, w wyniku referendum”.

„Decyzja co do tego, kiedy uaktywnić Art. 50 i rozpocząć formalny proces opuszczenia UE będzie należała do nowej Pani Premier. UK pozostaje członkiem UE przez cały ten proces do momentu, aż negocjacje z Art. 50 zostaną zakończone.”

Czyli status quo, bo oficjalnie Brytyjczycy nie wyszli jeszcze z Unii, a referendum nie wprowadza żadnych automatycznych zmian i nadal obowiązują te same przepisy.

When we do leave the EU, we fully expect that the legal status of EU nationals living in the UK, and that of UK nationals in EU member states, will be properly protected.

The government recognises and values the important contribution made by EU and other non-UK citizens who work, study and live in the UK.

„Gdy opuścimy UE, oczekujemy, że status prawny obywateli UE mieszkających w UK, oraz obywateli UK mieszkających w krajach UE, będzie odpowiednio chroniony.

Rząd rozpoznaje i ceni ważny wkład włożony przez UE i innych obywateli, którzy nie są obywatelami UK, a którzy pracują, uczą się i mieszkają w Wielkiej Brytanii.”

Cóż, ‚status prawny odpowiednio chroniony’ – czyli różnie to może z nami być i wszystko będzie zależało od tych negocjacji.

Tyle tytułem wstępu, z którego tak naprawdę niewiele nowego wynika. Dalej są pytania i odpowiedzi:

I have lived in the UK for more than 5 years. What does the vote to leave the EU mean for me?

  • EU nationals who have lived continuously and lawfully in the UK for at least 5 years automatically have a permanent right to reside. This means that they have a right to live in the UK permanently, in accordance with EU law. There is no requirement to register for documentation to confirm this status.
  • EU nationals who have lived continuously and lawfully in the UK for at least 6 years are eligible to apply for British citizenship if they would like to do so. The eligibility requirements can be found here.

„Mieszkam w UK od więcej niż 5 lat. Co głos za opuszczeniem UE znaczy dla mnie?

  • Obywatele UE, którzy mieszkają nieprzerwanie i zgodnie z prawem w UK od przynajmniej 5 lat automatycznie mają stałe prawo do rezydentury. To znaczy, że mają prawo mieszkać w UK na stałe, zgodnie z prawem UE. Nie ma wymogu rejestracji dla uzyskania dokumentu potwierdzającego ten status.
  • „Obywatele UE, którzy mieszkali nieprzerwanie i zgodnie z prawem w UK przez przynajmniej 6 lat są uprawnieni do ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie, jeśli tego chcą. Wymagania odnośnie tych uprawnień można znaleźć tutaj.”

What if I have lived in the UK for less than 5 years?

  • EU nationals continue to have a right to reside in the UK in accordance with EU law. EU nationals do not need to register for any documentation in order to enjoy their free movement rights and responsibilities. For those that decide to apply for a registration certificate, there has been no change to government policy or processes. Applications will continue to be processed as usual.

„Co w przypadku, jeśli mieszkam w UK przez mniej niż 5 lat?

  • Obywatele UE nadal mają prawo przebywać w UK zgodnie z prawem UE. Obywatele Unii nie muszą rejestrować się, by posiadać jakikolwiek dokument, i mogą się cieszyć prawem i obowiązkami swobodnego przemieszczania się. Dla tych, którzy zdecydują się składać wnioski o świadectwo rejestracji, nie zmieniły się przepisy ani procesy rządowe. Aplikacje będą nadal rozpatrywane jak dotychczas.”

Na dzień dzisiejszy, gdy obowiązuje tu prawo Unii Europejskiej, nie ma potrzeby posiadania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego status rezydenta i prawa do pracy. To samo prawo obowiązuje nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czy będzie obowiązywało w UK po wystąpieniu z Unii? Tego nie piszą…

(W oryginale są także wyszczególnione informacje dla krajów spoza Unii, których nie ma sensu tu przytaczać.)

Na koniec kilka słów dla uspokojenia narodów:

Does the government plan to remove EU nationals from the UK?

There has been no change to the right of EU nationals to reside in the UK and therefore no change to the circumstances in which someone could be removed from the UK.

As was the case before the referendum, EU nationals can only be removed from the UK if they are considered to pose a genuine, present and sufficiently serious threat to the public, if they are not lawfully resident or are abusing their free movement rights.

„Czy rząd planuje usunąć obywateli Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii?

Nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące prawa obywateli UE do zamieszkiwania w UK, dlatego też nie zmieniły się okoliczności, w których dana osoba może być usunięta z UK.

Tak jak to było przed referendum, obywatele UE mogą być usunięci z UK wtedy, gdy stwierdzi się, że stwarzają realne, obecne i wystarczająco poważne zagrożenie dla innych, gdy bezprawnie zamieszkują albo nadużywają prawa do wolnego przemieszczania się.”


Składać czy nie składać EEA(PR)? Oto jest pytanie… 🙂


Przeczytaj również:

Share This:

2 Comments on "Oświadczenie co do statusu obywateli UE w UK"

  1. To składać czy nie?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*